Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mənfəət-Zərər                            
Faiz gəlirləri              601,630                1,197,151                1,298,427                  2,858,970                  8,017,998                11,706,853                13,181,479                15,734,472                18,202,124                19,800,777                 22,095,364                       36,244,393                       47,987,974                    44,963,159     
Faiz xərcləri                          -                               -                               -                     530,167                  2,836,208                  5,254,495                  6,891,255                  8,131,733                  9,741,150                10,437,923                 10,329,190                       12,771,202                       17,413,991                    18,826,720     
Xalis faiz gəlirləri              601,630                1,197,151                1,298,427                  2,328,803                  5,181,790                  6,452,358                  6,342,710                  7,602,739                  8,460,974                  9,362,854                 11,766,174                       23,473,191                       30,573,983                    26,136,439     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər              358,831                   824,512                1,170,404                  1,532,608                  2,205,269                  2,752,350                  2,898,359                  3,706,350                  3,933,759                  4,059,224                   3,535,153                         4,123,681                       10,873,468                      7,195,776     
Xalis mənfəət              285,629                   369,136                   143,630                     806,496                  2,459,385                  3,662,471                  3,416,853                  4,015,624                  4,520,602                  5,399,770                   7,666,993                       18,783,860                       19,319,390                    18,641,246     
Əsas maliyyə əmsalları                            
ROA 1.0% 1.0% 0.2% 0.8% 1.3% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.2% 2.3% 1.7% 1.9%
ROE 1.0% 1.0% 0.2% 1.1% 2.7% 3.3% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.4% 4.9% 4.1% 3.8%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti 59.6% 68.9% 90.1% 65.8% 42.6% 42.7% 45.7% 48.8% 46.5% 43.4% 30.0% 17.6% 35.6% 27.5%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti 0% 0% 0% 42% 58% 64% 63% 61% 60% 54.6% 49.7% 56.9% 58.3% 53.6%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti 0% 0% 0% 72% 140% 176% 173% 158% 147% 120% 99% 132% 140% 116%
Bir işçi/aktivlər                1,015,746                     1,087,748                     1,565,611                        2,667,845                        4,148,866                        5,696,111                        6,561,770                        7,819,617                        9,387,432                     10,339,672                      11,162,635                             15,457,813                             13,580,652                          13,141,673     
Balans hesabatının əsas maddələri                            
Cəmi aktivlər         26,409,404              46,773,156              68,886,877              138,727,931              240,634,207              341,766,647              401,110,095              492,635,885              582,020,780              641,059,645               692,083,339                     958,384,394                  1,276,581,288               1,406,159,049     
Cəmi öhdəliklər                91,915                   118,391                     88,482                57,966,002              140,569,931              218,039,900              253,966,495              301,476,661              346,340,954              349,980,049               343,949,753                     545,194,498                     744,074,230                  754,378,394     
Cəmi kapital         26,317,489              46,654,765              68,798,395                80,761,979              100,064,276              123,726,747              147,143,600              191,159,224              235,679,826              291,079,596               348,133,586                     413,189,896                     532,507,058                  651,780,656     
                             
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.